home  about  authoral  tumblr                         


Type design - Seda - SOKO
ad Myrian Cipriano , Eduardo Freitas
cw: Jessica Borges